อีสานกู : สุรชัย จันทิมาธร

ปีพุทธศักราช 2398 สยามประเทศตกอยู่ในภาวะง่อนแง่น หลังการถูกบังคับให้เซ็น สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง สยามซึ่งแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม เริ่มเปิดพรมแดนทางการค้า โดยสินค้าสำคัญคือข้าว ซึ่งปลูกกันมากในที่ราบลุ่มภาคกลาง หากการปลูกข้าวจำเป็นต้องใช้แรงควายในการหว่านไถ เพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น จึงต้องการแรงงานความเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยุคสมัยนั้นเกิดการต้อนวัวควายที่มีมากทางภาคอีสานลงมาขายในภาคกลาง โดยมีผู้คุมขบวนค้าควาย เรียกได้ว่า นายฮ้อย

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการนำเข้า รถไถยนต์ มาใช้แทนแรงควาย โดยตัวแทนผู้นำเข้าคือพระยาแหว่ง จอมเจ้าเล่ห์ เมื่อเห็นว่ารถไถตัวเองขายไม่ได้ จึงวางแผนตัดกำลังด้วยการส่งโจรที่ชุบเลี้ยงไว้ ออกไล่ขโมยควายจากนายฮ้อยไปส่งโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้รถไถของตัวเองขายได้

หากแต่ยังมีนายฮ้อยสิงห์ ผู้มีวิชาอาคมไม่ครั่นคร้ามศัตรู สามารถเอาชนะโจรก่องข้าวน้อยที่พระยาแหว่งชุบเลี้ยงเอาไว้ พระยาแหว่งจึงไปขอความช่วยเหลือจาก ปอบดำ ศัตรูเก่าที่ผีมือทัดเทียมกับนายฮ้อยสิงห์ ในขณะเดียวกัน ยังมี โจรบั้งไฟ ที่ไล่ลักควายจากหมู่นายฮ้อยไปแจกจ่ายชาวบ้าน ใช้บั้งไฟทั้งใหญ่เล็กเป็นอาวุธ โดยมีเบื้องหลัง เบื้องลึกและความแค้นส่วนตัวเป็นแรงผลัก